”Garage nytt”

Garageväggen mellan våra två garage är nu riven, det är nu är möjligt att utnyttja båda in- och utfarterna (Finnboda Varvsväg 2 resp 22). Vi som har garageplats i stora garaget bör i första hand använda porten Varvsväg 22.

Samfälligheten har beslutat följande om in- och utpassering:

–        att inte införa några begränsningar i trafikflödet

–        att erfarenheterna får visa om det behövs någon reglering

–        att en rekommendation lämnas om att fordon som befinner sig i ”S-kurvan”  har  företräde.

Kompletterande kodning av berörda taggar kommer att beställas av Dunges styrelse

Garageporten vid Varvsväg 22 kommer att bytas ut, förhoppningsvis kommer detta att innebära färre driftsstörningar.

Gemensamma ordningsregler

Gemensamma ordningsregler för garagen har utarbetats av samfälligheten och kommer att anslås på dörrarna. Ingen förvaring förutom motorfordon kommer att tillåtas i garaget.