Månadsblad i februari 2020

ÅTGÄRDER BRANDSÄKERHET

Våra fastigheter fick en brandbesiktning i slutet på förra året med betyg godkänt. Några åtgärder är dock gjorda i källaren där det nu är uppsatt nödbelysning och skyltar för nödutgångar.

Läs även informationen om förvaring av gasbehållare på anslagstavlan och tänk på att inte ställa barnvagnar, cyklar eller möbler i trapphusen.

HISSARNA

Vissa hissdörrar börjar bli rejält åtgångna och behöver snart justeras. Plåtarna bockas lätt och då går dörrarna trögt med risk för att de inte öppnas eller stängs som de ska. Tänk på att vara varsam med möbler, cyklar och barnvagnar och hjälp gärna till med att dammsuga grus emellanåt.

Felanmälan: Hisservice AB på 020-41 80 00 eller fel@nackahiss.se.

ELFÖRBRUKNING

Snart kommer en tjänst att enklare kunna se sin egen elförbrukning vara tillgänglig.
Mer info om detta kommer.

ÅRSSTÄMMA

Påminner om årsstämman 28 maj 2020 kl. 18.30.

Glöm inte att motioner ska vara inne före mars månads utgång!

NY VALBEREDARE

Deborah Soccorsi kommer tillsammans med Anna Nydegger jobba med valberedningen inför val av nästa års styrelse. Kontakta gärna någon av dem om ni är intresserade av att vara med i styrelsen.

FÖRENINGSLOKALEN

Lokalen får i mitten av februari nya bäddsoffor och lite uppfräschning.

Månadsblad i januari 2020

SAMFÄLLIGHETEN

Diskussioner pågår kring hur vi kan förbättra vår gemensamma park, ytparkeringar längs våra hus samt garageportar. Man kommer även att se över fördelning av garageplatser för respektive förening så att alla föreningar kan få platser nära sina fastigheter.

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Vi behöver välja in en ny ledamot till valberedningen och kommer därför inom kort att kalla till en extra föreningsstämma. Föreningsstämman kommer att hållas en halvtimme före nästa styrelsemöte den 4 februari klockan 18:00 i gemensamhetslokalen.

AVTAL MED NY LEVERANTÖR AV HISSERVICE

Kontaktuppgifter till ny leverantör av hisservice är nu uppsatt i alla hissar. Vid hissfel kontakta Nacka Hisservice AB på 020-41 80 00 eller fel@nackahiss.se.

JULGRANAR KAN LÄMNAS VID ICA 11-12/1

En container där julgranar kan lämnas kommer att finnas på torget utanför ICA helgen 11-12/1. Passa på att lämna din julgran då och se samtidigt till att städa upp i trapphuset efter dig. Det är förbjudet att lämna julgranar på torget vid ICA då containern inte är på plats, du får då istället köra bort din julgran till en återvinningscentral.

Månadsblad december 2019

4 GARAGEPLATSER ÄR LEDIGA

Det finns 4 lediga parkeringsplatser i garaget om någon i föreningen är i behov. Kontakta HSB om du är intresserad.

HYRA AV GEMENSAMHETSLOKALEN

Vid hyra av gemensamhetslokalen kommer kostnaden att debiteras direkt på månadsavgiften. Hyran uppgår till 300 kronor första dagen och sedan 150 kronor per dag i max tre dagar.

BRANDRISK

Brandinspektion har genomförts i våra fastigheter med gott resultat! Låt oss nu hjälpas åt att inte ställa något brandfarligt i trappuppgångar, källarförråd och gemensamma utrymmen. Kom också ihåg att släcka ljusen och se efter att brandvarnarna fungerar.

GOD JUL!

God jul och gott nytt år önskar styrelsen!

Månadsblad november 2019

4 GARAGEPLATSER ÄR LEDIGA

Det finns 4 lediga parkeringsplatser i garaget om någon i föreningen är i behov. Kontakta HSB om du är intresserad.

STÖRNINGAR

Tänk på att inte störa dina grannar efter klockan 22, genom att tex tvätta, torktumla eller dammsuga. Ljud och vibrationer kan sprida sig långt i fastigheten.

PLANERAT FASTIGHETSUNDERHÅLL

Vi byter serviceleverantör för våra hissar till Nacka Hiss efter årsskiftet. Det kommer därför pågå visst arbete på hissarna innan årsskiftet.

BRANDRISK

Första advent närmar sig! Kom ihåg att släcka ljusen och se efter att brandvarnarna fungerar. Det kommer även att vara brandinspektion i våra fastigheter. Vi påminner därför om att inget får stå i trappuppgångarna, tex barnvagnar. Det får heller inte förvaras gasbehållare i förråden.

VILL DU BLI EN DEL AV VALBEREDNINGEN?

Styrelsen söker nu intresserade till valberedningen. Om du är intresserad, maila finnbodadunge@gmail.com.

Månadsblad oktober 2019

PLANERAT FASTIGHETSUNDERHÅLL

Under oktober eller november kommer fogar på vissa terasser i port 16A och 16B att åtgärdas. För er information kommer detta arbete kommer att utföras med skylift.

TIPS VID BYTE AV LÅS I LÄGENHETER

Om man tänkt byta lås i sin lägenhetsdörr är ett tips att se till att det finns serviceläge på låset. Detta gör att du slipper vara hemma för att släppa in hantverkare i din lägenhet då föreningen beställt någon typ av arbete som behöver utföras.

ENERGI OCH MILJÖBESPARANDE ÅTGÄRDER

Styrelsen har utsett en energigrupp som utreder energi- och miljöbesparande åtgärder. Under hösten vet vi mer och återkommer med mer information.

AKTIVITETSDAG

Söndagen den 13 oktober klockan 10:00 sker höstens aktivitetsdag, samling mellan fastigheterna. Vi utför enklare uppgifter som tilldelas på plats. Från 11:30 så grillar vi korv och serverar kaffe/saft. Ta gärna chansen och lär känna era grannar! Det är ett bra sätt att knyta kontakter, umgås och ha trevligt tillsammans!

NÄSTA FÖRENINGSSTÄMMA

Passa på att redan nu preliminärt boka in 28 maj 2020 för nästa föreningsstämma. Mer information kommer närmare datum för stämman. Vi välkomnar gärna nya styrelsemedlemmar! Hör av er om det är något ni undrar över!

Månadsblad september 2019

INFORMATION KRING ANDRAHANDSUTHYRNING

Styrelsen har i enlighet med stadgarna tagit beslut kring att ta ut en avgift på 10% av prisbasbeloppet vid andrahandsuthyrning av föreningens lägenheter. Är uthyrningsperioden kortare än ett år tas 1/12 av avgiften ut per uthyrningsmånad. Notera att andrahandsuthyrning endast kan ske i enlighet med föreningens stadgar och efter godkännande av styrelsen. Glöm ej heller att det inte är tillåtet att hyra ut lägenheter via Air BnB och liknande

PLANERAT FASTIGHETSUNDERHÅLL

Polering av linoleummattor och stenpartier i trapphus samt justering av portar kommer att utföras under hösten. Mer information kring varje aktivitet kommer att sättas upp i trapphus närmare utförandedatum. Under oktober kommer även beskärning av häckar på innergården att ske samt utglesning av solitärer och tall. Vi kommer även att se till att den döda avenbokshäcken forslas bort och under våren kommer det att planteras en ny.

REGLER FÖR GEMENSAMHETSLOKALEN

På grund av misskötsel kommer vi härmed att återinföra en avgift samt tidsbegränsning för att hyra gemensamhetslokalen. Hyran uppgår till 300 kronor första dygnet och sedan 150 kronor per dygn för resterande dagar. Man kommer maximalt att få hyra gemensamhetslokalen 3 dygn i rad och bokningar får inte ligga längre fram i tiden än 2 månader. Tänk på att det är många som vill hyra lokalen så boka med hänsyn till dina grannar och se till att både städa och lämna lokalen i tid efter att du hyrt den!

AKTIVITETSDAG

Söndagen den 13 oktober klockan 10:00 sker höstens aktivitetsdag, samling mellan fastigheterna. Vi utför enklare uppgifter som tilldelas på plats. Från 11:30 så grillar vi korv och serverar kaffe/saft. Ta gärna chansen och lär känna era grannar! Det är ett bra sätt att knyta kontakter, umgås och ha trevligt tillsammans!

NÄSTA FÖRENINGSSTÄMMA

Passa på att redan nu preliminärt boka in 28 maj 2020 för nästa föreningsstämma. Mer information kommer närmare datum för stämman. Vi välkomnar gärna nya styrelsemedlemmar! Hör av er om det är något ni undrar över!

Föreningsstämma – Dagordning, förslag

Kallelse ordinarie föreningsstämma 2019 HSB Brf Finnboda Dunge kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma.

Datum/tid:    2019-05-23, kl. 18:00

Plats:              Restaurang Milou, Kvarnholmsvägen 56

Dagordning – förslag

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 8. Val av minst två rösträknare
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
 11. Genomgång av revisorernas berättelse
 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 18. Presentation av HSB-ledamot
 19. Beslut om antal revisorer och suppleant
 20. Val av revisor/er och suppleant
 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
 24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
  1. Motion om containrar för grov- och elavfall
  2. Motion om upphängningsanordningar för cyklar i cykelrummen
 25. Föreningsstämmans avslutande

Rösträtt, ombud och biträde

Enligt föreningens stadgar § 18 gäller följande:

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst.

Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.

Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får företrädas av valfritt ombud.

Ombud får bara företräda en medlem.

Medlem får medföra ett valfritt biträde.

Välkommen!

Styrelsen