Snöröjning och halkbekämpning i Finnboda

När vintern kommer är det många frågor om snöröjning och halkbekämpning, varför vissa gator snöröjs snabbt och andra tar längre tid.
Tingvalla Mark AB snöröjer och halkbekämpar gång- och cykelvägar, gator, torg och parkeringsplatser i en bestämd ordning.

Hur snöröjningen prioriteras

Fokus är att upprätthålla framkomligheten för viktiga samhällsfunktioner som till exempel utryckningsfordon.
Vägarna plogas innan handskottningen tar vid för att undvika så kallade plogvallar.

Prioriteringsordningen är följande:
1. Huvudstråk gång- och cykelvägar inkl. båthållplatsen
2. Finnboda Varvsväg och Finnboda Kajväg
3. Finnboda Parkväg och Kvarnholmsvägen
4. Bostadsrättsföreningarna, se info nedan
5. Övriga gång- och cykelvägar genom området
När det snöar kraftigt och ihållande fördröjs snöröjningen på de stråk där färre personer passerar.

Snöröjning och sandning i bostadsrättsföreningarna

Snöröjning och sandning utanför entréer och på gårdsytor sköts av Tingvalla Mark AB. Vid större snöfall (mer än 5 cm) sker snöröjningen enligt en viss prioritering av fastigheternas ytor.
Halkbekämpning ska utföras vid entréer, på gångar, utvändiga trappor och gårdar när det finns risk för halka.
Om du har synpunkter på snöröjningen eller halkbekämpningen ska du vända dig till föreningens styrelse.