Månadsblad december 2019

4 GARAGEPLATSER ÄR LEDIGA

Det finns 4 lediga parkeringsplatser i garaget om någon i föreningen är i behov. Kontakta HSB om du är intresserad.

HYRA AV GEMENSAMHETSLOKALEN

Vid hyra av gemensamhetslokalen kommer kostnaden att debiteras direkt på månadsavgiften. Hyran uppgår till 300 kronor första dagen och sedan 150 kronor per dag i max tre dagar.

BRANDRISK

Brandinspektion har genomförts i våra fastigheter med gott resultat! Låt oss nu hjälpas åt att inte ställa något brandfarligt i trappuppgångar, källarförråd och gemensamma utrymmen. Kom också ihåg att släcka ljusen och se efter att brandvarnarna fungerar.

GOD JUL!

God jul och gott nytt år önskar styrelsen!

Månadsblad november 2019

4 GARAGEPLATSER ÄR LEDIGA

Det finns 4 lediga parkeringsplatser i garaget om någon i föreningen är i behov. Kontakta HSB om du är intresserad.

STÖRNINGAR

Tänk på att inte störa dina grannar efter klockan 22, genom att tex tvätta, torktumla eller dammsuga. Ljud och vibrationer kan sprida sig långt i fastigheten.

PLANERAT FASTIGHETSUNDERHÅLL

Vi byter serviceleverantör för våra hissar till Nacka Hiss efter årsskiftet. Det kommer därför pågå visst arbete på hissarna innan årsskiftet.

BRANDRISK

Första advent närmar sig! Kom ihåg att släcka ljusen och se efter att brandvarnarna fungerar. Det kommer även att vara brandinspektion i våra fastigheter. Vi påminner därför om att inget får stå i trappuppgångarna, tex barnvagnar. Det får heller inte förvaras gasbehållare i förråden.

VILL DU BLI EN DEL AV VALBEREDNINGEN?

Styrelsen söker nu intresserade till valberedningen. Om du är intresserad, maila finnbodadunge@gmail.com.

Månadsblad oktober 2019

PLANERAT FASTIGHETSUNDERHÅLL

Under oktober eller november kommer fogar på vissa terasser i port 16A och 16B att åtgärdas. För er information kommer detta arbete kommer att utföras med skylift.

TIPS VID BYTE AV LÅS I LÄGENHETER

Om man tänkt byta lås i sin lägenhetsdörr är ett tips att se till att det finns serviceläge på låset. Detta gör att du slipper vara hemma för att släppa in hantverkare i din lägenhet då föreningen beställt någon typ av arbete som behöver utföras.

ENERGI OCH MILJÖBESPARANDE ÅTGÄRDER

Styrelsen har utsett en energigrupp som utreder energi- och miljöbesparande åtgärder. Under hösten vet vi mer och återkommer med mer information.

AKTIVITETSDAG

Söndagen den 13 oktober klockan 10:00 sker höstens aktivitetsdag, samling mellan fastigheterna. Vi utför enklare uppgifter som tilldelas på plats. Från 11:30 så grillar vi korv och serverar kaffe/saft. Ta gärna chansen och lär känna era grannar! Det är ett bra sätt att knyta kontakter, umgås och ha trevligt tillsammans!

NÄSTA FÖRENINGSSTÄMMA

Passa på att redan nu preliminärt boka in 28 maj 2020 för nästa föreningsstämma. Mer information kommer närmare datum för stämman. Vi välkomnar gärna nya styrelsemedlemmar! Hör av er om det är något ni undrar över!

Månadsblad september 2019

INFORMATION KRING ANDRAHANDSUTHYRNING

Styrelsen har i enlighet med stadgarna tagit beslut kring att ta ut en avgift på 10% av prisbasbeloppet vid andrahandsuthyrning av föreningens lägenheter. Är uthyrningsperioden kortare än ett år tas 1/12 av avgiften ut per uthyrningsmånad. Notera att andrahandsuthyrning endast kan ske i enlighet med föreningens stadgar och efter godkännande av styrelsen. Glöm ej heller att det inte är tillåtet att hyra ut lägenheter via Air BnB och liknande

PLANERAT FASTIGHETSUNDERHÅLL

Polering av linoleummattor och stenpartier i trapphus samt justering av portar kommer att utföras under hösten. Mer information kring varje aktivitet kommer att sättas upp i trapphus närmare utförandedatum. Under oktober kommer även beskärning av häckar på innergården att ske samt utglesning av solitärer och tall. Vi kommer även att se till att den döda avenbokshäcken forslas bort och under våren kommer det att planteras en ny.

REGLER FÖR GEMENSAMHETSLOKALEN

På grund av misskötsel kommer vi härmed att återinföra en avgift samt tidsbegränsning för att hyra gemensamhetslokalen. Hyran uppgår till 300 kronor första dygnet och sedan 150 kronor per dygn för resterande dagar. Man kommer maximalt att få hyra gemensamhetslokalen 3 dygn i rad och bokningar får inte ligga längre fram i tiden än 2 månader. Tänk på att det är många som vill hyra lokalen så boka med hänsyn till dina grannar och se till att både städa och lämna lokalen i tid efter att du hyrt den!

AKTIVITETSDAG

Söndagen den 13 oktober klockan 10:00 sker höstens aktivitetsdag, samling mellan fastigheterna. Vi utför enklare uppgifter som tilldelas på plats. Från 11:30 så grillar vi korv och serverar kaffe/saft. Ta gärna chansen och lär känna era grannar! Det är ett bra sätt att knyta kontakter, umgås och ha trevligt tillsammans!

NÄSTA FÖRENINGSSTÄMMA

Passa på att redan nu preliminärt boka in 28 maj 2020 för nästa föreningsstämma. Mer information kommer närmare datum för stämman. Vi välkomnar gärna nya styrelsemedlemmar! Hör av er om det är något ni undrar över!

Föreningsstämma – Dagordning, förslag

Kallelse ordinarie föreningsstämma 2019 HSB Brf Finnboda Dunge kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma.

Datum/tid:    2019-05-23, kl. 18:00

Plats:              Restaurang Milou, Kvarnholmsvägen 56

Dagordning – förslag

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 8. Val av minst två rösträknare
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
 11. Genomgång av revisorernas berättelse
 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 18. Presentation av HSB-ledamot
 19. Beslut om antal revisorer och suppleant
 20. Val av revisor/er och suppleant
 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
 24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
  1. Motion om containrar för grov- och elavfall
  2. Motion om upphängningsanordningar för cyklar i cykelrummen
 25. Föreningsstämmans avslutande

Rösträtt, ombud och biträde

Enligt föreningens stadgar § 18 gäller följande:

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst.

Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.

Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får företrädas av valfritt ombud.

Ombud får bara företräda en medlem.

Medlem får medföra ett valfritt biträde.

Välkommen!

Styrelsen

MÅNADSBLAD I APRIL 2019

Komplettering då månadsbladet för april missades att läggas ut på hemsidan. Ni hittar samma månadsblad på anslagstavlan i respektive portuppgång sedan några veckor tillbaka. För maj månad utgår månadsbladet då vi har föreningsstämma den 23e Maj.

FÖRENINGSSTÄMMA

Pga rådande osäkerhet kring hur Docklands skall drivas framåt har vi valt att lägga stämman på restaurang Milou istället. Vänligen observera alltså att platsen för Finnboda Dunges föreningsstämma 2019 är ändrad från Docklands till restaurang Milou, kvarnholmsvägen 56.

Datumet är oförändrat dvs fortsatt den 23e maj kl 18:00. Årsredovisningen för 2018 är granskad av revisorerna och  finns tillgänglig på vår hemsida, www.finnbodadunge.se Det kommer även finnas ett antal utskrivna ex på plats den 23e. Håll även utkik i era postfack där kallelse till stämman kommer att delas ut inom kort.

SAMFÄLLIGHETEN

Samfälligheten kommer att åtgärda den del av parkvägen som konstant översvämmas med vatten så fort det regnar. Nivån kommer att höjas med mer asfalt samt justeras för lämplig avrinning mot närmaste brunn. Vidare har beslut godkänds för plattläggning bakom fastigheten vid 18C samt 16C från lekplatsen hela vägen till Finnboda Hage. Båda åtgärderna förväntas vara utförda inom närmaste 2 månaders period.

AKTIVITETSDAG

Söndagen den 28e april kl 10:00 sker vårens aktivitetsdag, samling mellan fastigheterna. Vi utför enklare uppgifter som tilldelas på plats. Från 11:30 så grillar vi korv och serverar kaffe/saft. Ta gärna chansen och lär känna era grannar! Det är ett bra sätt att knyta kontakter och umgås och ha trevligt tillsammans!

Mvh
Styrelsen Finnboda Dunge

 

Inbjudan till digital kalender för gemensamhetslokalen via boka.se

Nu är inbjudningar för bokning av gemensamhetslokalen utskickade via boka.se. Samtliga medlemmar som skickat in sina mailadresser till styrelsen skall ha fått en inbjudan. Håll utkik då inbjudan kan ha hamnat i skräpposten! 

Om du ej har fått en inbjudan och önskar att boka lokalen digitalt (det går även bra att maila lokalansvarige likt tidigare) så maila gärna in din mailadress till finnbodadunge@gmail.com så skickar vi ut en inbjudan. OBS endast till för medlemmar i Finnboda Dunge!

För frågor om lokalen hänvisar vi till lokalen.dunge@gmail.com

Mvh
Styrelsen Finnboda Dunge

MÅNADSBLAD I MARS 2019

ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning för 2018 är färdigställd och skall signeras av styrelsen. Därefter kommer den att laddas upp på hemsidan. Separat blogginlägg på hemsidan kommer att skickas ut när den är uppladdad. Vi kommer inte att dela ut årsredovisningen i respektive postfack i år utan vill man gå igenom den så laddar man enkelt ned den från hemsidan.

GEMENSAMHETSLOKALEN

Vi kommer på initiativ av medlemmar att framöver hantera digital bokning av gemensamhetslokalen via www.boka.se Texten på hemsidan (under ”gemensamhetslokal”) kommer att innehålla en länk till bokningssidan som kommer att vara en privat kalender för boende tillhörande Finnboda Dunge.

En separat inbjudan till kalendern kommer att skickas ut till alla er som uppgav era mailadresser till styrelsen under förra året. Håll utkik då vi sett att inbjudan kan hamna i skräpposten. Ni som inte uppgav era mailadressen till styrelsen gör gärna det om ni önskar att boka gemensamhetslokalen digitalt. Det går även bra maila lokalansvarige likt tidigare.

Villkoren för lokaluthyrning har uppdateras på hemsidan. Lokalbokningen kommer att vara avgiftsfri samt att vi slopar avbokningsavgiften. Om ni inte skall nyttja lokalen så tar ni bort er bokning i kalendern i god tid så att andra medlemmar kan nyttja den.

När ni bokar lokalen kommer ni att få ett avtal bifogat i bekräftelsemailet, detta avtal skall skrivas ut, fyllas i och signeras (likt tidigare), därefter lämnas det i lokalansvarige, just nu Ami Öhman 18A, postfack. Nyckeln delas tillsvidare ut av lokalansvarige och skall returneras i lokalansvariges postfack efter nyttjande. Lokalen lämnas i det skick man själva önskar att finna den i! Maila gärna synpunkter till lokalen.dunge@gmail.com

AKTIVITETSDAG

Vårens aktivitetsdag kommer att infalla söndagen den 28e april. Vi samlas kl 10:00 i innergården mellan fastigheterna. Vi har haft flera lyckade aktivitetsdagar tidigare så låt även denna bli lyckad med högt deltagande och engagemang!

Mvh
Styrelsen Finnboda Dunge

FRÅGOR OM FASTIGHETEN: fastighet.dunge@gmail.com
ALLMÄNNA FRÅGOR: finnbodadunge@gmail.com
GEMENSAMHETSLOKAL: lokalen.dunge@gmail.com
AKUTA PROBLEM: HSB Servicecenter: 010-442 11 00, servicecenter@stockholm.hsb.se
HEMSIDA: http://www.finnbodadunge.se

MÅNADSBLAD I FEBRUARI 2019

FÖRENINGSSTÄMMA
Påminnelse om att nu är datum, tid och plats satt för Finnboda Dunges föreningsstämma 2019. Boka in den 23e maj kl 18:00 i era kalendrar. Stämman kommer att hållas på Docklands. Motioner måste vara styrelsen tillhanda senast den sista mars! Styrelsen avser att gå ut med årsredovisningen för 2018 så snart den är färdigställd och i god tid innan stämman.

VALBEREDNINGEN
Vid intresse för styrelsearbete vänligen kontakta valberedningen i god tid inför stämman. Valberedningen består av Sonia Jonsson Panaifo samt Anna Nydegger. Det går också bra att maila sitt intresse till finnbodadunge@gmail.com. Det finns flertalet kurser som HSB erbjuder i styrelsearbete om man känner sig osäker, så tveka inte att höra av er!

BYTE AV PORTKOD
Det har blivit dags att byta portkoden i de båda fastigheterna. Den nya koden kommer att börja gälla från den 1 mars. Vilken kod det är som gäller delas ut i respektive postfack under veckan som följer. Dela inte ut koden i onödan!

LADDSTOLPAR
Av enkäterna som delades ut avseende laddstolpar har vi fått in 29 svar från totalt 73 hushåll. Av de 29 svaren uppgav 11 hushåll att de inte alls är intresserade.  De 18 återstående hushållen ställde sig positiva men i varierande grad:

 • 4 hushåll uppgav sig mycket intresserade, byte till laddningsbar bil inom 1-2 år
 • 10 hushåll uppgav sig intresserade, byte till laddningsbar bil inom 2-5 år
 • 4 hushåll uppgav sig intresserade, byte till laddningsbar om mer än 5 år

Summerar vi ovan ser vi ett måttligt till svagt intresse för laddstolpar i vår förening sett till totala antalet lägenheter i föreningen. Av de som svarade på enkäten är dock en majoritet positivt inställda till laddstolpar i garaget men de flesta hushållen anser att det bör ske tidigast om 2 år. Beslut om hur vi går vidare avhandlas på nästkommande styrelsemöte. Vi återkommer med besked efter det mötet.

LAMPOR/ARMATURER I TRAPPUPPGÅNGAR
Några av er kanske ha sett att det finns lampor som inte lyser i trapphusen. Den armatur vi har i dag är har komponenter som det inte längre går att få tag i och därför behövs alla lampor bytas ut. Det arbetet kommer starta den 20 februari och då byts all armatur ut, ett trapphus i taget. På vissa ställen kommer det bli märken där de gamla lamporna suttit. Det kommer lagas i efterhand, dvs ej i samband med monteringen av armaturen.

STYRELSEN I FINNBODA DUNGE
FRÅGOR OM FASTIGHETEN: fastighet.dunge@gmail.com
ALLMÄNNA FRÅGOR: finnbodadunge@gmail.com
GEMENSAMHETSLOKAL: lokalen.dunge@gmail.com
AKUTA PROBLEM: HSB Servicecenter: 010-442 11 00, servicecenter@stockholm.hsb.se
HEMSIDA: http://www.finnbodadunge.se

MÅNADSBLAD I JANUARI 2019

God fortsättning önskar vi i styrelsen till alla våra medlemmar!

FÖRENINGSSTÄMMA

Nu är datum, tid och plats satt för Finnboda Dunges föreningsstämma 2019. Boka in den 23e maj kl 18:00 i era kalendrar. Stämman kommer att hållas på Docklands. Motioner måste vara styrelsen tillhanda senast den sista mars! Styrelsen avser att gå ut med årsredovisningen för 2018 så snart den är färdigställt och i god tid innan stämman.

SOPRUM

Efter nyårshelgen har tyvärr sopsortering missbrukats radikalt i vår förening. Soprummet i framför allt 16A såg alltför risigt ut för att tala klarspråk. Det fanns glasflaskor lämnade i kassar framför överfulla kärl istället för att använda närliggande sopstationer.

Vi kommer att märka upp soprummen med tydliga anvisningar under våren inkluderande hänvisningar till närliggande återvinningscentraler samt information vad de kostar oss extra i de fall vi har överfyllda kärl. Låt oss nu hjälpas åt att hålla soprummen rena och prydliga!

ANDRAHANDSUTHYRNING AV GARAGEPLATSER

Det har dykt upp frågor gällande andrahandsuthyrning av garageplatser. Styrelsen vill förtydliga att detta inte är tillåtet och att ens avtal riskerar att säga upp om detta uppmärksammas. Det finns begränsat med garageplatser och de är till för medlemmar i vår förening och skall inte hyras ut externt.

LADDSTOLPAR

Styrelsen kommer att gå ut med en enkät i samband med detta månadsblad som avser intresset i vår förening för att installera laddstolpar i garaget. Ägna gärna ett par minuter i ert hushåll till att fylla i denna enkät och returnera den i styrelsen postfack senast den 31 januari. Resultatet kommer att redovisas i nästkommande månadsblad samt på hemsidan. Enkäten är anonym.

Styrelsen Finnboda Dunge
FRÅGOR OM FASTIGHETEN: fastighet.dunge@gmail.com
ALLMÄNNA FRÅGOR: finnbodadunge@gmail.com
GEMENSAMHETSLOKAL: lokalen.dunge@gmail.com
AKUTA PROBLEM: HSB Servicecenter: 010-442 11 00, servicecenter@stockholm.hsb.se
HEMSIDA: http://www.finnbodadunge.se