Föreningsstämma – Dagordning, förslag

Kallelse ordinarie föreningsstämma 2019 HSB Brf Finnboda Dunge kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma.

Datum/tid:    2019-05-23, kl. 18:00

Plats:              Restaurang Milou, Kvarnholmsvägen 56

Dagordning – förslag

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 8. Val av minst två rösträknare
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
 11. Genomgång av revisorernas berättelse
 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 18. Presentation av HSB-ledamot
 19. Beslut om antal revisorer och suppleant
 20. Val av revisor/er och suppleant
 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
 24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
  1. Motion om containrar för grov- och elavfall
  2. Motion om upphängningsanordningar för cyklar i cykelrummen
 25. Föreningsstämmans avslutande

Rösträtt, ombud och biträde

Enligt föreningens stadgar § 18 gäller följande:

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst.

Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.

Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får företrädas av valfritt ombud.

Ombud får bara företräda en medlem.

Medlem får medföra ett valfritt biträde.

Välkommen!

Styrelsen

MÅNADSBLAD I APRIL 2019

Komplettering då månadsbladet för april missades att läggas ut på hemsidan. Ni hittar samma månadsblad på anslagstavlan i respektive portuppgång sedan några veckor tillbaka. För maj månad utgår månadsbladet då vi har föreningsstämma den 23e Maj.

FÖRENINGSSTÄMMA

Pga rådande osäkerhet kring hur Docklands skall drivas framåt har vi valt att lägga stämman på restaurang Milou istället. Vänligen observera alltså att platsen för Finnboda Dunges föreningsstämma 2019 är ändrad från Docklands till restaurang Milou, kvarnholmsvägen 56.

Datumet är oförändrat dvs fortsatt den 23e maj kl 18:00. Årsredovisningen för 2018 är granskad av revisorerna och  finns tillgänglig på vår hemsida, www.finnbodadunge.se Det kommer även finnas ett antal utskrivna ex på plats den 23e. Håll även utkik i era postfack där kallelse till stämman kommer att delas ut inom kort.

SAMFÄLLIGHETEN

Samfälligheten kommer att åtgärda den del av parkvägen som konstant översvämmas med vatten så fort det regnar. Nivån kommer att höjas med mer asfalt samt justeras för lämplig avrinning mot närmaste brunn. Vidare har beslut godkänds för plattläggning bakom fastigheten vid 18C samt 16C från lekplatsen hela vägen till Finnboda Hage. Båda åtgärderna förväntas vara utförda inom närmaste 2 månaders period.

AKTIVITETSDAG

Söndagen den 28e april kl 10:00 sker vårens aktivitetsdag, samling mellan fastigheterna. Vi utför enklare uppgifter som tilldelas på plats. Från 11:30 så grillar vi korv och serverar kaffe/saft. Ta gärna chansen och lär känna era grannar! Det är ett bra sätt att knyta kontakter och umgås och ha trevligt tillsammans!

Mvh
Styrelsen Finnboda Dunge