MÅNADSBLAD I FEBRUARI 2019

FÖRENINGSSTÄMMA
Påminnelse om att nu är datum, tid och plats satt för Finnboda Dunges föreningsstämma 2019. Boka in den 23e maj kl 18:00 i era kalendrar. Stämman kommer att hållas på Docklands. Motioner måste vara styrelsen tillhanda senast den sista mars! Styrelsen avser att gå ut med årsredovisningen för 2018 så snart den är färdigställd och i god tid innan stämman.

VALBEREDNINGEN
Vid intresse för styrelsearbete vänligen kontakta valberedningen i god tid inför stämman. Valberedningen består av Sonia Jonsson Panaifo samt Anna Nydegger. Det går också bra att maila sitt intresse till finnbodadunge@gmail.com. Det finns flertalet kurser som HSB erbjuder i styrelsearbete om man känner sig osäker, så tveka inte att höra av er!

BYTE AV PORTKOD
Det har blivit dags att byta portkoden i de båda fastigheterna. Den nya koden kommer att börja gälla från den 1 mars. Vilken kod det är som gäller delas ut i respektive postfack under veckan som följer. Dela inte ut koden i onödan!

LADDSTOLPAR
Av enkäterna som delades ut avseende laddstolpar har vi fått in 29 svar från totalt 73 hushåll. Av de 29 svaren uppgav 11 hushåll att de inte alls är intresserade.  De 18 återstående hushållen ställde sig positiva men i varierande grad:

  • 4 hushåll uppgav sig mycket intresserade, byte till laddningsbar bil inom 1-2 år
  • 10 hushåll uppgav sig intresserade, byte till laddningsbar bil inom 2-5 år
  • 4 hushåll uppgav sig intresserade, byte till laddningsbar om mer än 5 år

Summerar vi ovan ser vi ett måttligt till svagt intresse för laddstolpar i vår förening sett till totala antalet lägenheter i föreningen. Av de som svarade på enkäten är dock en majoritet positivt inställda till laddstolpar i garaget men de flesta hushållen anser att det bör ske tidigast om 2 år. Beslut om hur vi går vidare avhandlas på nästkommande styrelsemöte. Vi återkommer med besked efter det mötet.

LAMPOR/ARMATURER I TRAPPUPPGÅNGAR
Några av er kanske ha sett att det finns lampor som inte lyser i trapphusen. Den armatur vi har i dag är har komponenter som det inte längre går att få tag i och därför behövs alla lampor bytas ut. Det arbetet kommer starta den 20 februari och då byts all armatur ut, ett trapphus i taget. På vissa ställen kommer det bli märken där de gamla lamporna suttit. Det kommer lagas i efterhand, dvs ej i samband med monteringen av armaturen.

STYRELSEN I FINNBODA DUNGE
FRÅGOR OM FASTIGHETEN: fastighet.dunge@gmail.com
ALLMÄNNA FRÅGOR: finnbodadunge@gmail.com
GEMENSAMHETSLOKAL: lokalen.dunge@gmail.com
AKUTA PROBLEM: HSB Servicecenter: 010-442 11 00, servicecenter@stockholm.hsb.se
HEMSIDA: http://www.finnbodadunge.se