Extra föreningsstämma för fyllnadsval 3 december kl. 18.45

Medlemmarna i Brf Finnboda Dunge kallas härmed till extra föreningsstämma.

Måndagen den 3 december kl 18.45 i föreningslokalen på Finnboda Parkväg 16 B.

Föreslagen dagordning

  1. Öppnande av föreningsstämma
  2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
  3. Godkännande av röstlängd
  4. Fastställande av dagordning
  5. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet
  6. Fråga om kallelse behörigen skett
  7. Fyllnadsval av en styrelseledamot med anledning av tidigare representanters avgång
  8. Avslutning av stämman

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar fler medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans en röst. Röstberättigad är endast den medlem, som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud.

Brf Finnboda Dunges styrelse