Extra föreningsstämma för fyllnadsval 3 december kl. 18.45

Medlemmarna i Brf Finnboda Dunge kallas härmed till extra föreningsstämma.

Måndagen den 3 december kl 18.45 i föreningslokalen på Finnboda Parkväg 16 B.

Föreslagen dagordning

  1. Öppnande av föreningsstämma
  2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
  3. Godkännande av röstlängd
  4. Fastställande av dagordning
  5. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet
  6. Fråga om kallelse behörigen skett
  7. Fyllnadsval av en styrelseledamot med anledning av tidigare representanters avgång
  8. Avslutning av stämman

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar fler medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans en röst. Röstberättigad är endast den medlem, som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud.

Brf Finnboda Dunges styrelse

5 november påbörjas bergförstärkningsarbeten

Måndag 5 november drar Ikano igång bergförstärkningsarbeten. Under cirka två veckor pågår så kallade handskrotningsarbeten mellan kontreforerna (betongbalkarna) från en skylift. Betonghyllan där ovanför ska också repareras. Därefter kommer bergarbetena att fortsätta utmed berget söderut och kommer då betydligt närmare oss boende.

De bullrande arbetena är när man knackar ner lösa bergpartier med hydraulhammare monterad på en grävmaskin samt när det ska borras för förankringsjärn som ska gjutas fast i berget. När i tid dessa arbeten startar vet vi inte ännu, men de kommer genomföras under november och december.

Parallellt pågår bergförstärkningsarbeten på berget utmed kranbanan och senare utmed Finnboda Kajväg.

Släng rätt och spara pengar för föreningen

I soprummen har vi den fina möjligheten att slänga såväl sopor som kartonger, tidningar, glas, batterier och lampor. För att vi ska kunna fortsätta hålla den servicen gäller det att alla boende är måna om att sortera rätt, och att inte slänga exempelvis kartonger i ett överfullt kärl. För varje gång kärlet är överfullt får föreningen – det vill säga alla boende – betala en straffavgift. I förlängningen handlar det om väldigt mycket onödiga pengar.

Genom att vika och pressa ihop kartongerna ordentligt får mer plats i kärlet. Och när kärlet är fullt finns en återvinningsstation vid Kvarnholmsvägen.